Нужно подтвердить вашу електронную почту

AUTORIZACE

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí:
Nebo

Zapomněli jste heslo?

Vstoupit, my vám zavoláme

SMLOUVA

Na prodej vstupenek na kulturní a zábavní akce
(Veřejná nabídka Předprodeje vstupenek VSTUPENKYPROVAS.CZ)


 

1.USTANOVENÍ
1.V tomto dokumentu jsou všechny následující výrazy použité v jednom tvaru jak pro jednotné, tak i pro množné číslo (pokud nevyplývá jinak ze smyslu slova a (nebo) definice) v následujících významech:
1.1. „Agent“ – prodejce vstupenek E-TICKETS.PRO, oprávněný jednat na základě smluv, uzavřených s komitenty o vystavení a prodeji vstupenek na akce.
„Storno“ - odstranění Vstupenek z Objednávky s jejich automatickým převedením do volného prodeje v Systému. Objednávky, nezaplacené v době platnosti rezervace se automaticky zruší na konci období platnosti rezervace (pokud není stanoveno jinak, dodatečné informace jsou uvedeny na webových stránkách).
1.2. „Vstupenka“ – dokument, vytvořený pomocí automatizovaného Systému Agenta s povinným vygenerováním unikátního čárového kódu (číslo transakce vystavení vstupenky), vytištěný na blanketu prodejce vstupenek E-TICKETS.PRO, nebo na blanketu z Místa konání akce (sál, stadion), nebo na blanketu pořadatele, či spolupořadatele akce, potvrzující kupujícímu právo navštívit (projít, shlédnout, vyslechnout) akci, a který bude obsahovat informace o názvu události, datu a čase konání, a bude zakoupený kupujícím pro místo konání Akce (sektor, řada, atd.), nebo bez určení místa, a bude zahrnovat cenu služby návštěvy Akce a souhrn všech servisních poplatků za služby, jakož i další informace právní, nebo technické či jiné povahy.
1.3. „Elektronická vstupenka“ je doklad, vygenerovaný za použití automatického Agent Systems s povinným vygenerováním unikátního čárového kódu (číslo transakce na vyhotovení vstupenky) v papírové nebo elektronické podobě, který potvrzuje kupujícímu právo navštívit (projít, shlédnout, vyslechnout) akci, který bude obsahovat informace o názvu události, datu a čase konání, bude zakoupený kupujícím pro místo konání Akce (sektor, řada, atd.), nebo bez určení místa, a bude zahrnovat cenu služby návštěvy Akce a souhrn všech servisních poplatků za služby, jakož i další informace právní, nebo technické či jiné povahy.
1.4. „Rezervace“ - sestavení Objednávky, která je v režimu očekávání úhrady Kupujícím.
1.5. „Doba rezervace“ - období ode dne přijetí objednávky do okamžiku zaplacení objednávky, stanovená Agentem v Systému pro každou akci zvlášť, během níž nejsou vstupenky, které jsou předmětem Objednávky, pro jiné osoby, než je Kupující, k dispozici, a to po celou dobu trvání doby této rezervace.
1.6. „Objednávka“ - jedna nebo více Vstupenek na jednu Akci, zvolenou Kupujícím v Systému jednotným identifikačním číslem.
1.7. „Akce“ – kulturně-zábavní akce, včetně divadelních a cirkusových představení, koncerty, výstavy, filmové projekce, festivaly, výstavy, módní přehlídky, sportovní akce, prohlídky, exkurze, jakož i jakékoli jiné události, jejichž návštěva je možná pouze po předložení speciálního dokladu – vstupenky a/nebo elektronické vstupenky.
1.8. „Organizátor akce“ - právnická osoba, soukromý podnikatel, který je oprávněn realizovat organizování a provádění akcí v rámci příslušných smluv.
1.9. „Nabídka“ - daná smlouva o prodeji vstupenek na kulturně-zábavní akce (Veřejná nabídka Prodejce vstupenek E-TICKETS.PRO), publikovaná e-mailem: e-tickets.pro/offer a/nebo dostupná na vyžádání Kupujícího na prodejních místech vstupenek.
1.10.  „Kupující“ - fyzická nebo právnická osoba, která využívá Agentových služeb pro rezervaci a prodej Vstupenek za podmínek dodržování dané Nabídky.
1.11. „Příjemce lístku“ - fyzická osoba, pověřená Kupujícím převzít Kupujícím získanou Vstupenku, a mající také právo provést výměnu elektronické vstupenky za Vstupenku v souladu s podmínkami této Nabídky.
1.12. „Komitent“ akce – právnická osoba, nebo soukromý podnikatel, který pověří Agenta, aby převzal povinnosti, spojené s prodejem Vstupenek Kupujícím.
„Servisní poplatek“ - finanční prostředky, vybírané dodatečně od Kupujícího při prodeji vstupenek za služby, poskytnuté Agentem při rezervaci a vyřízení vstupenek, neoddělitelně spjaté s procesem prodeje vstupenek prostřednictvím Agentského Systému. Výše Servisního poplatku pro jednotlivé vstupenky činí tradičně 6 % (šest procent), ale v některých případech může být vypočítána ve výši, stanovené Agentem.
1.13. „Systém“ - automatizovaný informační systém e-tickets.pro je programový (softwarový) komplex, určený pro rezervaci vstupenek, skládající se z webového portálu e-tickets.pro a vnitropodnikového systému pro automatizaci obchodních procesů, který vyhovuje požadavkům na ochranu před neoprávněným přístupem, identifikaci, fixaci a uložení všech operací se Vstupenkami (včetně elektronických vstupenek), a také zabezpečení při vyplňování formuláře na poskytnutí vstupenky (včetně elektronické vstupenky), při samotném vydávání vstupenek (včetně elektronických vstupenek) a při zabezpečení pomocí fixace jedinečné série a čísla Vstupenky (včetně elektronických vstupenek).
1.14. „Sub Agent“ - právnická osoba, soukromý podnikatel, nebo fyzická osoba, která provádí prodej vstupenek kupujícímu na základě smluv uzavřených s agentem pro prodej vstupenek na různé akce. Podmínky dané Nabídky jsou pro tyto smlouvy platné, pokud není ve smlouvě mezi Agentem a Sub agentem uvedeno jinak.
1.15. „Prodejní místo“ - pokladna a webové stránky na internetu pro prodej vstupenek jak Agenta, tak i Agentových Sub Agentů.


2.OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1.  Tato Nabídka upravuje podmínky a způsob prodeje Vstupenek, jakož i práva a povinnosti Agenta a Kupujícího, vzniklé v souvislosti s tím.
2.2.Prodej Vstupenek Kupujícímu, včetně elektronických Vstupenek, se provádí výhradně za podmínek této Nabídky a pouze v případě úplného a bezpodmínečného přijetí podmínek této Nabídky Kupujícím (přijetí Nabídky). Částečné přijetí, stejně jako přijetí za jiných podmínek, není dovoleno.
2.3. V případě, že Kupující nepřistoupí na veškeré podmínky Nabídky, prodej vstupenek, včetně elektronických vstupenek, se neprovádí. Vstupenky, zakoupené Kupujícím nelze vrátit, a to i v případě odmítnutí Kupujícího z důvodů jeho nesouhlasu s podmínkami dané Nabídky po akceptaci platebních podmínek a úhrady Vstupenek. Vrácení peněz za Vstupenky, zakoupené Kupujícím, je možné pouze na základě podmínek stanovených v této Nabídce.
2.4. Při zakoupení Vstupenek právnickou osobou u Agenta se úhrada Vstupenek provádí jenom převodem finančních prostředků na účet Agenta na základě faktury, vystavené Agentem.
2.5. Agent má právo změnit danou Nabídku, ale v každém případě je třeba tyto změny zveřejnit včas, a to na veřejné doméně na internetu a také v prodejním místě. Využití služeb Agenta kupujícím po zanesení změn do textu Nabídky znamená přijetí Nabídky s akceptací zanesených změn.
2.6. Podmínky dané Nabídky jsou platné jak pro Kupující, provádějící platbu za elektronické vstupenky prostřednictvím webových stránek e-tickets.pro, tak i v Místě prodeje, a nejsou závislé na způsobu platby.
2.7. Agent má právo ukončit Nabídku kdykoliv bez předchozího oznámení Kupujícímu, v případě porušení podmínek dané Nabídky a jiných pravidel.
2.8. Daná Nabídka vstupuje v platnost dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách agenta a platí po dobu neurčitou.


3.PŘEDMĚT NABÍDKY
3.1.  Předmětem této nabídky je poskytnutí Kupujícímu těchto služeb: rezervace, vystavení, prodej a dodání (to poslední jen za příplatek, vybíraný současně se servisním poplatkem) vstupenek na různé akce, a to způsobem a za podmínek, stanovených touto Nabídkou (dále jen - Služby).
3.3. Agent nenese odpovědnost za úkony Komitenta a/nebo Organizátora akce a/nebo třetích stran, účastnících se prodeje vstupenek, které jednají vlastním jménem a/nebo jménem Komitenta nebo Organizátora akce, jakož i za organizaci a za skutečnost, že akce byla provedena.
3.3. V souladu s ustanoveními zákona „O ochraně osobních údajů“, bere Kupující na vědomí a souhlasí s tím, že Agentovi a/nebo Sub agentovi poskytne své osobní údaje, stejně jako osobní údaje třetích osob, uvedených Kupujícím, které jsou získané Agentem v procesu registrace Vstupenky (Zakázky) a sice: jméno, pohlaví, kontaktní číslo, město, poštovní adresu (v případě dodávky vstupenky) a e-mailovou adresu. Kupující poskytuje Agentovi právo zpracovávat osobní údaje v souvislosti se Službami, které jsou poskytovány Kupujícímu v důsledku této Nabídky, mimo jiné také za účelem převzetí Kupujícím reklamních sdělení o Akcích, na které jsou vstupenky prodávány prostřednictvím Agenta. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů Kupujícího se provádí v souvislosti s plněním smlouvy, uzavřené v souladu s podmínkami Nabídky, není vyžadován souhlas Kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů. Termín využití poskytnutých osobních údajů je neomezený. Kupující ručí a je zodpovědný za to, že údaje, uvedené v Objednávce, jsou poskytnuté dobrovolně jím a třetími osobami při vystavování Vstupenek, přičemž jsou všechny tyto osoby seznámeny s Nabídkou a souhlasí s ní.


4.PRAVIDLA PŘEBÍRÁNÍ
4.1. Tato Nabídka je považována za výchozí doklad oficiálních vztahů mezi Kupujícím a Agentem pro nákup a prodej vstupenek. Přijetí této Nabídky Kupujícím se provádí cestou následného provedení Kupujícím úkonů, uvedených v odstavci 4.3 této Nabídky (převzetí Nabídky). Provedení převzetí Kupujícím této Nabídky je dobrovolné.
4.2. Před provedením převzetí Nabídky si musí být Kupující jist, že všechny podmínky Nabídky jsou mu jasné a že je bezvýhradně přijímá, a to v plném rozsahu.
4.3. Převzetí této Nabídky Kupujícím se provádí postupným prováděním následujících úkonů:
oslovení Prodejního místa a/nebo navštívení Agentových a/nebo Sub agentových internetových stránek a/nebo telefonát do Agentova a/nebo Sub agentova Kontaktního centra;
výběr konkrétní akce a kategorie vstupenky/-ek z nabídky, která je k dispozici v okamžiku oslovení Kupujícím;
seznámení se s podmínkami dané Nabídky;
seznámení se s věkovým omezením konkrétních akcí, jakož i poskytnutí kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy, jména a příjmení Příjemce Elektronické vstupenky, a v případě vyřízení objednávky dodávky/-ek, také adresu a čas doručení.
4.4. Po provedení všech úkonů, uvedených v bodě 4.3 této Nabídky, provede kupující, v závislosti na vybraném způsobu získání Vstupenky: Vstupenky, nebo Elektronické vstupenky, úhradu Objednávky v souladu se způsobem získání, zvoleným Kupujícím a jemu odpovídajícím způsobem převzetí v termínu, stanoveném platebními pravidly pro konkrétní akci.
4.5. Po zaplacení objednávky Kupující buď získá vstupenku individuálně v Prodejním místě, nebo formou objednání jejího dodání (za samostatný poplatek), nebo sám vytiskne elektronickou vstupenku, nebo uloží elektronickou vstupenku do paměti technického zařízení, které patří Kupujícímu, za předpokladu, že dotyčné zařízení umožňuje prezentovat dokument pro kontrolu (naskenování) kontrolním systémem, přístupným na místě konání Akce.
4.5.1. Při objednání vstupenek prostřednictvím Webových stránek e-tickets.pro, nebo Kontaktního centra Agenta a/nebo Sub agenta bude Kupující vyrozuměn (nebo mu bude zasláno sms-oznámení na kontaktní telefonní číslo a (nebo) oznámení prostřednictvím e-mailu) o dodání Vstupenky na Prodejní místo, nebo o převzetí Vstupenky při jejím dodání. V případě kontaktování prodejního místa probíhá převzetí Vstupenky přímo na místě, nebo je doručena přímo na uvedenou adresu Kupujícího. Cena za dodání, způsob jeho provedení, jakož i další důležité informace týkající se dodání vstupenek, jsou k dispozici na Agentových internetových stránkách e-tickets.pro a jsou nedílnou součástí této Nabídky.
4.5.2. V souladu s ustanoveními odstavce 4.5 této Nabídky může kupující získat elektronickou vstupenku tak, že ji Agent pošle na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Zaslání elektronické vstupenky se provádí pouze za podmínky úplné úhrady ceny elektronické vstupenky a servisního poplatku (v případě, že se servisní poplatek vybírá).


5.POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PLATEB
5.1. Kupující má právo provést úhradu vstupenky jakýmkoliv způsobem, nabídnutým Agentem_ informace o nichž jsou k dispozici na Agentových a/nebo Sub agentových internetových stránkách, na Prodejních místech a (nebo) jsou poskytovány v Agentově Kontaktním centru.
5.2. Platba se považuje za Kupujícím provedenou v okamžiku potvrzení úspěšné transakce ze strany banky, nebo platebního systému, nebo v okamžiku převzetí peněžních prostředků v hotovosti na Prodejních místech.
5.3. Pokud je platba Objednávky provedena bankovní kartou na Agentových a/nebo Sub agentových internetových stránkách a na Agentových a/nebo Sub agentových Prodejních místech, musí Kupující používat bankovní kartu, vydanou na jméno Kupujícího. Zároveň je pokladník na Prodejním místě vstupenek oprávněn požádat Kupujícího o poskytnutí jeho originálních dokladů totožnosti.
5.4. Elektronickou vstupenku získá kupující pouze tehdy, když byla objednávka provedena kupujícím bezprostředně na Agentových, nebo Sub agentových internetových stránkách a platební příkazy se provádějí pouze kreditní kartou nebo jinými bezhotovostními metodami, přičemž informace o nich jsou k dispozici na Agentových webových stránkách.
5.5. Po zaplacení Objednávky dle bodu 5.2 této Nabídky je Objednávka považována za prodanou a Kupující získá právo zúčastnit se Akce. 
5.6. V případě, že platba nebyla během doby rezervace zcela nebo vůbec provedena, je Objednávka zrušena a považována za neprodanou.


6.VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
6.1. Peníze, které Agent obdrží jako platbu za Vstupenku/Elektronickou vstupenku, budou vráceny Kupujícímu pouze v případě zrušení/záměny/odložení Akce a poté, co Agent obdrží oficiální vyrozumění od Komitenta/Organizátora Akce, ve kterém budou uvedeny podmínky (termín, čas, místo) a způsob vrácení vstupenky. Informace o způsobu, podmínkách, místě a času vrácení vstupenky jsou k dispozici na Agentových webových stránkách. V případě, že Kupující obdrží náhradu za Vstupenku na zrušenou, zaměněnou, nebo odloženou akci, zakoupenou od Agenta, v pokladně Komitenta a (nebo) Organizátora události podle oficiálního vyrozumění Komitenta a (nebo) Organizátora, není Kupující oprávněn podávat Agentovi stížnosti. 
6.2. Vrácení finančních prostředků za Kupujícím zakoupenou vstupenku je v souladu s podmínkami této Nabídky možné jen za vstupenky, zakoupené v Prodejních místech, nebo na Agentových a Sub agentových internetových stránkách, pokud je toto místo uvedeno v oficiálním vyrozumění Komitenta/Organizátora Akce v souladu s odstavcem 6.1. této Nabídky.
6.3. Finanční prostředky jsou Kupujícímu vráceny pouze v případě nezbytného faktického vrácení vstupenky, zakoupené Kupujícím.
6.4. V souladu s podmínkami této Nabídky se vrácení finančních prostředků za Kupujícím získané vstupenky provádí vždy se současným odpočtem servisního poplatku, provedeným Agentem, a dodacích nákladů na objednané a Kupujícím zaplacené vstupenky (pokud bylo dodání objednáno a zaplaceno Kupujícím).
6.5. Agent neprovádí vrácení finančních prostředků za ztracené, nebo poškozené vstupenky a vstupenky s jakýmikoli opravami a jakýmikoli uměle skrytými informacemi.

 

7.PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
7.1. Kupující má právo:
7.1.1. Samostatně z veřejných zdrojů uvádět informace o ceně Vstupenek na Akce a o servisních službách jiných oficiálních prodejců vstupenek při rozhodování o nákupu vstupenek od Agenta.
7.1.2. Získávat informace o pravidlech prodeje Vstupenek, o dostupných kategoriích vstupenek a další informace, týkající se Akcí, které má Agent v rámci svých pravomocí pod kontrolou, a to prostřednictvím internetu, volání do Agentova Kontaktního centra a dalšími prostředky, uvedenými na Agentových internetových stránkách. Agent má právo bez uvedení důvodů odmítnout Kupujícímu rezervaci, nebo prodej vstupenek.
7.1.3. Volit způsob platby za vstupenku z Agentovy nabídky, která je uvedena na Agentových internetových stránkách a/nebo v Agentově Prodejním místě. V takovém případě je Kupující povinen seznámit se s pravidly pro využívání jednoho, nebo jiného způsobu platby.
7.1.4. Odesílat zpětnou vazbu na Agentovu práci na kontakty, uvedené na webových stránkách.
7.1.5. Dle vlastního výběru koupit Vstupenku, nebo Elektronickou vstupenku na Akci, pokud je možnost zakoupení Elektronické vstupenky na takovou Akci poskytnuta Komitentem a/nebo Organizátorem akce a je Agentem uvedena na jeho internetových stránkách.
7.1.6. Kupující má právo odmítnout zakoupit vstupenku od Agenta před provedením platby za Objednávku v souladu s podmínkami, stanovenými v této nabídce. Takové odmítnutí znamená ukončení všech Agentových závazků vůči Kupujícímu.
7.2. Kupující je povinen:
7.2.1. Podrobně se seznámit se všemi podmínkami nákupu Vstupenek a podmínkami dané Nabídky a akceptovat je při provedení nákupu Vstupenky, jakož i se všemi doplňujícími pravidly, upravujícími vzájemné vztahy mezi Stranami v souladu s danou Nabídkou.
7.2.2. Při objednávání poskytnout potřebné pravdivé, přesné a úplné informace o sobě. Kupující bere na vědomí, že je výhradně zodpovědný za údaje, sdělené Agentovi. Kupující bere na vědomí, že vůči Agentovi nemůže uplatnit žádné nároky v případě nesprávného použití Agentovy webové stránky v procesu objednávky, z důvodu, že se při registraci nezaregistroval správně.
7.2.3. Zaplatit v plné výši za vyřízenou Objednávku.
7.2.4. V případě získání vstupenky prostřednictvím Agentova Internetového webu, při platbě bankovním převodem za objednávku bez využití služby dodání, se obrátit na Agentovo Prodejní místo za účelem převzetí vstupenky nejpozději v den konání Akce. Při podání žádosti o vstupenku je třeba sdělit identifikační číslo objednávky a zároveň musí Kupující, nebo Příjemce vstupenky předložit doklad totožnosti. Předkládání dokumentů je nezbytné, aby se zabránilo možným podvodným transakcím. Pokud Kupující, nebo Příjemce vstupenky zavčas neprovedl výměnu elektronické vstupenky za papírovou vstupenku bez Agentova zavinění, má se za to, že Agent řádně splnil své závazky, dané touto Nabídkou. Kupující není oprávněn podat stížnost na Agenta v případě, že nedostane Vstupenku před datem konání Akce z důvodů, které nejsou způsobeny Agentem.
7.3. Agent je oprávněn:
7.3.1. Požadovat od Kupujícího, aby dodržoval postup registrace/zaplacení objednávky podle pravidel, stanovených v této Nabídce.
7.3.2. Odmítnout prodat Kupujícímu vstupenku a poskytnout mu služby, pokud kupující odmítne přijmout tuto Nabídku za podmínek v ní uvedených.
7.3.3. Kdykoli provést úpravu jakéhokoli softwaru Agentova Systému, včetně webové stránky, pozastavit funkci softwaru, nezbytného pro provoz webu, pokud zjistí významná porušení, chyby a selhání, jakož i z důvodu preventivní údržby a zabránění neoprávněnému přístupu na web.
7.3.4. Stanovovat a kdykoli jednostranně měnit sazby za služby.
7.3.5. Zahrnout do ceny objednávky servisní poplatek a účtovat jej Kupujícímu. Cena za doručení vstupenek se platí zvlášť.
7.3.6. Požadovat od Kupujícího plnou úhradu ceny Vstupenky, nebo Elektronické vstupenky, a to ještě před provedením prodeje Vstupenky.
7.3.7. Zrušit vyřízenou objednávku, pokud není zaplacená během období rezervace. Zrušená objednávka nemůže být vrácena k dodatečné úhradě, vždy musí být Kupujícím provedena nová objednávka.
7.3.8. Pokud Kupující nesplní některý z bodů Nabídky, odmítnout mu v budoucnu poskytovat služby.
7.4. Agent je povinen:
7.4.1. Poskytnout Kupujícímu:
nezbytné informace o konkrétních Akcích.
potřebné informace o datech, místě a času vrácení peněz za zakoupené Vstupenky v případě zrušení/záměny/odložení Akce. Základem pro poskytování takových informací je oficiální vyrozumění Komitenta a/nebo Organizátora akce.
instrukce pro vyřízení/úhradu/převzetí Vstupenky. Za úplné informace se považují takové informace, které Agent zveřejní na webu a poskytne ve svých Prodejních místech a pokladnách.
7.4.2. Nepoužívat osobní údaje Kupujícího pro neoprávněné šíření materiálů, které nesouvisejí s vyřízenými objednávkami.


8.ODPOVĚDNOST
8.1. V případě neplnění, nebo nesprávného plnění závazků, vyplývajících z této nabídky, nesou strany odpovědnost v souladu se zákony a podmínkami této nabídky.
8.2. Odpovědnost Agenta vůči Kupujícímu je omezena na funkci organizování a uplatňování součinnosti mezi Komitentem (a/nebo Organizátorem) a Kupujícím za účelem prodeje vstupenek.
8.3. Agent nemá odpovědnost za to, když služby, poskytované Komitentem, neodpovídají očekávání Kupujícího a/nebo jeho subjektivnímu hodnocení. Rady a doporučení, poskytnuté Kupujícímu, nemohou být považovány za záruky.
8.4. Kupující přebírá veškerá možná obchodní rizika, spojená s prováděním úkonů, nezbytných pro odstranění potíží, vzniklých v důsledku chyb a nepřesností v jím poskytnutých osobních údajích.
8.5. Agent nese odpovědnost za ztráty a nemajetkovou škodu, které vznikly Kupujícímu v důsledku jeho nepochopení, nebo nedostatečného pochopení instrukcí o postupu při vyřízení/zaplacení Objednávky, jakož i přijetí a využívání Služeb.
8.6. Strany nenesou odpovědnost za úplné, nebo částečné neplnění svých závazků, vyplývajících z této Nabídky, pokud by to bylo způsobeno vyšší mocí, tj. mimořádnými a za daných podmínek nevyhnutelnými událostmi. Vyšší mocí se rozumí zejména: přírodní katastrofy, válečné akce, stávky, živelné nepokoje a protesty, mimořádné úkony a výnosy státních orgánů veřejné správy a poruchy telekomunikačních a energetických sítí.
8.7. Agent není zodpovědný za provozuschopnost a (nebo) ochranu informačních komunikačních kanálů, používaných Kupujícím k přístupu na Agentovu internetovou stránku, jakož i za uchování informací, včetně Elektronické vstupenky, převzaté Kupujícím v souladu s Podmínkami této Nabídky.
8.8. Veškeré připomínky, nebo stížnosti, související s touto Nabídkou, musí být vzneseny písemnou formou do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty se Agent nebude stížnostmi zabývat.


9.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÉ VSTUPENKY
9.1. Při zakoupení Elektronické vstupenky je Kupující v každém případě povinen sdělit svou platnou e-mailovou adresu, číslo telefonu a uvést své příjmení a jméno Příjemce Vstupenky (v některých případech i pasové údaje, pokud Mezinárodní Legislativa a/nebo Komitent a/nebo Organizátor něco takového vyžadují). V případě neposkytnutí těchto informací (platné e-mailové adresy, telefonu, jména a příjmení Kupujícího a Příjemce lístku, údajů o pasu), jakož i v případě poskytnutí nepravdivých, nebo neplatných informací, je Agent oprávněn odmítnout Kupujícímu zakoupení Elektronické vstupenky.
9.2. Kupující souhlasí s tím, že je plně odpovědný za jakoukoli nepravdivou, nebo neplatnou adresu elektronické pošty.
9.3. Elektronická vstupenka bude zaslána Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pouze v případě, že Kupující bude dodržovat podmínky této Nabídky, týkající se úhrady ceny Elektronické vstupenky a Servisního poplatku (v případě, že Servisní poplatek bude účtován).
9.4. Kupující je povinen vytisknout Elektronickou vstupenku na vlastní náklady. Při vytištění elektronické vstupenky musí Kupující zajistit správnou kvalitu elektronického tisku vstupenek. V případě neplnění, nebo nesprávného plnění povinností, uvedených v tomto odstavci je kupující plně odpovědný za takové úkony (nečinnost), včetně toho, že Komitent/Organizátor Akce zamítne přístup na Akci. Agent není odpovědný za ztráty, vzniklé Kupujícímu v případě porušení tohoto odstavce, neboť Agent není smluvní stranou, poskytující služby, související s konáním Akce.
9.5. Kupující má právo, pokud to připouští Komitent a/nebo Organizátor Akce a pokud je to v okamžiku vyřízení Elektronické vstupenky uvedeno na Agentových internetových stránkách, při příchodu na Akci předložit elektronickou vstupenku, uloženou v paměti technického zařízení, které patří Kupujícímu, za předpokladu, že takové zařízení umožní prokázat doklad pro kontrolu (skenování) kontrolním systémem přístupu v místě konání Akce.
9.6. Kupující je osobně zodpovědný za bezpečnost a ochranu Elektronické vstupenky před okopírováním. V případě okopírování Elektronické vstupenky bude přístup na Akci umožněn té osobě, která vstupenku předloží jako první.
9.7. Držitel elektronické vstupenky, jehož osobní údaje jsou zaznamenány v elektronické vstupence (Kupující, nebo Příjemce vstupenky) má po dohodě s Agentem právo obrátit se na Agentovy Prodejní místa před konáním Akce, za účelem převzetí Vstupenky (namísto Elektronické vstupenky) na základě dokladu totožnosti. V případě, že Kupující/Příjemce vstupenky vymění Elektronickou vstupenku za Vstupenku přede dnem, nebo v den konání Akce, ztrácí Kupující/Příjemce vstupenky právo na návštěvu Akce na základě Elektronické vstupenky. V takovém případě lze na Akci přijít pouze s běžnou vstupenkou.


10.ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1. Spory, vzniklé v průběhu realizace smlouvy v souladu s podmínkami této Nabídky, se řeší pomocí obvyklé reklamační procedury. Reklamace se podává Agentovi písemně s přiložením dokladů, prokazujících jeho připomínky ve lhůtě nepřesahující 10 (deset) kalendářních dnů ode dne vzniku příčiny sporu. Podanou stížnost Agent posoudí ve lhůtě, nepřesahující 10 (deset) kalendářních dnů.
10.2. Není-li možné dosáhnout dohody, budou spory řešeny podle postupu, stanoveného platnými právními předpisy.
10.3. Všechny ostatní otázky, které nejsou zahrnuty v Nabídce, budou řešeny v souladu se zákonem.


11.DOBA PLATNOSTI NABÍDKY
11.1. Tato Nabídka vstupuje v platnost ode dne jejího zveřejnění na Agentových internetových stránkách a je platná bez časového omezení. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují na dodatky (změny) k této Nabídce.

Máte dotaz? kontaktujte nás:
Odeslat